Meie Ühing hoolib Sinu õigustest isikuandmete kaitsele!

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse uus redaktsioon jõustus 15.01.2019. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

Käesolevaga soovime Sind informeerida kokkuvõtlikult, et:

  1. Sul on õigus olla teavitatud Sinu isikuandmete töötlemisest (right to be informed);
  2. Sul on õigus tutvuda andmetega (right to access), mis sisaldab õigust saada vastutavalt töötlejalt kinnitus selle kohta, kas Sind käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse – isikuandmete ja teabega, mida töödeldakse, sh töötlemise eesmärk ja – töödeldavate isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise ajavahemik jms.;
  3. Sul on õigus nõuda isikuandmete parandamist (right to rectification);
  4. Sul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (right to restrict proccessing);
  5. Sul on õigus esitada vastuväiteid (right to object) Sind puudutavate isikuandmete töötlemise kohta;
  6. Sul on õigus, et Sinu kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel (sh profiilianalüüsil – automatiseeritud otsuse tegemine tehnoloogiliste vahendite abil ilma inimsekkumiseta), olla teavitatud profiilianalüüsi olemasolust ja sellise analüüsi tagajärgedest;
  7. Sul on andmete ülekandmise õigus (right to data portability) – õigus saada Sinu poolt vastutavale töötlejale esitatud isikuandmed struktureeritult, üldkasutatavas vormingus, masinloetaval kujul ning õigus edastada need teisele vastutavale töötlejale;
  8. Sul on õigus nõuda andmete kustutamist, õigus olla unustatud (right to erasure, right to be forgotten);
  9. Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kui Sul on küsimusi seoses Sinu õigustega Sinu poolt meile esitatud isikuandmete töötlemise osas, võta meiega palun ühendust e-posti keiu.roosimagi@gmail.com (Eesti Neurofibromatoosi Ühing MTÜ andmekaitsespetsialist) kaudu.